Koordinatörün Mesajı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, Üniversitemizin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 2017 yılı Haziran ayında kurulmuştur. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte kalite süreçleri, üniversitelerde yasal ve kurumsal bir zemin kazanmıştır. Ayrıca ülkemizdeki yükseköğrenim sorunlarının her ortamda tartışılması kalite konusunu üniversiteler için doğal olarak önemli bir gündem maddesi haline getirmiştir.

Üniversitemiz Senatosu, yukarıda belirtilen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin rehber hükümlerine göre hazırlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Yönergesini 25.05.2016 tarih ve 2016/23­ sayılı kararı ile kabul etmiştir. Bu gelişmelerin ışığında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK’ın himayesinde büyük bir önem verilerek kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün en önemli işlevlerinden birisi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kurumumuzda kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamaktır.

Elbette kalite güvencesi dinamik bir süreçtir. Bilgiye dayalı küresel ekonomik rekabetle birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, üniversitelerde de sistemlerin/süreçlerin yeniden değerlendirilmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırılmalarını gerektirmektedir.

Bu bağlamda Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü’nün çalışmaları araştırma, eğitim/öğretim ve idari yapıyı kapsayacak şekilde şu ana başlıklar altında toplanmaktadır:

  • İç değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanması, Senatoya sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkların yapılması, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteğin verilmesi
  • Üniversite stratejik planlarının hazırlanması, hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi
  • Kurumsal göstergelerin belirlenmesi ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi ve bu çalışmaların Senato onayına sunulması 
25 Ağustos 2017, Cuma 250 kez görüntülendi