Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında ödüllerin verildiği törenin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

2021 yılı Ödül Töreni

Ödüllendirme faaliyetleri, 2017 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporunda aşağıdaki ifadeyle iyileştirmeye açık yön olarak belirtilmiştir.

Üniversitenin Eğitim-Öğretim kadrosunun eğitsel performansının izlenmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eğitim birimlerimizde eğitsel performansın izlenmesi için belirli bir usul olmamakla birlikte, öğretim üyesinin faaliyet süresinin dolması durumunda doldurması gereken faaliyet raporlarında, eğitsel performansın ölçümünü sağlayacak nitelikte veriler elde etmek mümkündür.

Belirtilen iyileştirmeye açık yönler doğrultusunda 25.04.2018 tarihli Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Komisyonu Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Yönergedeki bazı hususların uygulamaya açıklık getirmemesi nedeniyle yönergenin yürürlükten kaldırılarak ödüllerin daha somut bir şekilde tanımlandığı 18.12.2019 tarihli Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

2020 yılı İzleme Raporunda ödüllendirme faaliyetleri, tekrar değerlendirilerek aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Öğretim elemanlarının çalışmalarını görünür kılmak için ödülle değerlendirme amacıyla bir ödül yönetmeliği çıkarılmış, ancak bu hem eğitim-öğretimde yeni yaklaşımları içeren deneme ve uygulamayı teşvik edecek bir içeriği kapsamamış, hem de henüz uygulanmamıştır. Yönetim, eğitim-öğretim alanına ilişkin ödül eksikliğinin yönetmelikte giderileceğini belirtmiştir.

Yukarıda belirtilen iyileştirmeye açık yönler göz önünde bulundurularak 08.03.2021 tarihli Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönergesinin “Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme” başlıklı 15. maddesiyle eğitim-öğretim alanına ilişkin ödül eksikliği ortadan kaldırılmıştır. Böylece kurumsal geri bildirim raporu hazırlama kılavuzundaki aşağıdaki başlıklarda yer alan ödüllendirmeyle ilgili eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

 

  • B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme
  • c.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi
  • C.2.2. Üniversite içi kaynaklar
  • E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi

 

Bu düzenlemeler doğrultusunda Ödül Komisyonunun sekretaryasını yürüten Personel Daire Başkanlığının başvurular için somut ölçütleri tarif eden 05.03.2021 tarih ve 11012 sayılı yazısıyla süreç başlatılmış ve 3.11.2021 tarihinde yapılan törenle ödüller sahiplerini bulmuştur.

Ödüllendirme süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde farklı başlıklar altında hem iç hem de dış paydaşların ödüllendirilmesi ile ilk törenin ardından oluşan teşvik edici atmosfer olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ödüllendirme sürecinin ilk kez uygulanmış olmasına rağmen başvuruların daha çok olabilmesi amacıyla aday gösterme sürecinde birim yönetimlerine bireysel başvuruların yapılabilmesi hususunun değerlendirilmek üzere Ödül Komisyonuna önerilmiştir.

05 November 2021, Friday 1208 kez görüntülendi