Üniversitemizin 2017 yılında tabi olduğu kurumsal dış değerlendirme sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunun “3.5 Eğitim-Öğretim Kadrosu” başlığı altında eğiticilerin eğitimi konusu, aşağıdaki ifadeyle iyileştirmeye açık yön olarak yer almaktadır.

“Kurum içi eğitim programlarında ya da eğiticilerin eğitimi programında öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarına yönelik faaliyetler sınırlı sayıda bazı birimlerde gerçekleştirildiği fakat birçok birimde ise bu eğitimin eğiticilerce alınmadığı tespit edilmiştir.”

Üniversitemizde 2018 yılından itibaren düzenli olarak sürdürülen Eğiticilerin Eğitimi Programı faaliyetlerine yüz yüze eğitimle devam edilmektedir. Eğitim-öğretim alanındaki kalite kültürünün kurum içinde yaygınlaştırılması için YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken’in 17 Nisan 2020 tarihinde YÖKAK Bilgi Portalında yayınlanan makalesinden, 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan yeni öğretmen yetiştirme lisans programlarında yer alan derslerin içeriklerinden ve bazı üniversitelerde uygulanan eğiticilerin eğitimi içeriklerinden yararlanılarak güncellenen aşağıdaki Eğiticilerin Eğitimi Programı, COVID-19 kapsamındaki gelişmeler de dikkate alınarak uzaktan eğitim aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır.

Eğiticilerin Eğitimi Programı (Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020)

Üniversitemiz Senatosunun 4 Eylül 2020 tarihinde 2020-2021 güz yarıyılının uzaktan eğitim şeklinde yapılmasını kararlaştırmasının ardından ilk olarak akademisyenlerin sürece hazırlıklarının tamamlanması için eğiticilerin eğitimi programı düzenlenmiştir.

Aynı konuda Üniversitemizin 2020 yılında geçirdiği ara değerlendirme sonunda hazırlanan İzleme raporunda aşağıdaki ifade yer almaktadır. Bu ifade iyileştirmenin sınırlı olduğunu ve eğitimlerin tamamlanması gerektiğini ifade etmektedir.

“Kurum içi Eğiticilerin Eğitimi programları yüz yüze olarak başlatılmış, kısıtlı sayıda öğretim elemanına eğitim verilmiştir. Pandeminin başlaması ve uzaktan eğitime zorunlu geçişle birlikte uzaktan eğitimi destekleyecek biçimde eğiticilerin eğitimi için Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden ciddi bir program hazırlanmış, 6 modüllü eğitimin ilk modülü uzaktan eğitim imkanlarıyla verilmiştir. Tamamlanması durumunda Eğiticilerin Eğitimine ilişkin önemli bir yol kat edileceği görülmüştür. Ayrıca Eğiticilerin Eğitimi kapsamında tüm öğretim elemanlarına «Etkili Uzaktan Eğitim» semineri verilmiştir.”

2021 yılında çıkartılan Eğitim-Öğretim Yönergesinin “öğretim elemanlarının öğretim yetkinliği” başlıklı 14. maddesine göre eğiticilerin eğitimi programının planlaması, Eğitim-Öğretim Komisyonuna verilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi Programı, Komisyonun konuyla ilgili 2021/30 sayılı kararına göre uygulanmaktadır.

Belirtilen süreçte Üniversitemizdeki eğiticilerin eğitimi faaliyetleri, Kurum İç Değerlendirme Kılavuzunda yer alan Eğitim-Öğretim başlığındaki “B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri” alt ölçütüne göre yapılmaya çalışılmaktadır.

Belirtilen kapsamda gerçekleştirilen eğiticilerin eğitimi faaliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Üniversite Genelinde Düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri Hakkında Özet Tablo

Eğitim Tarih Süre Eğitimci İçerik Biçim Katılımcı
/Hedef Kitle
Memnuniyet Düzeyi
Sınav Akreditasyon İşlemleri

06.10.2023

60 DK

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Koyuncu

Sınav Akreditasyon İşlemleri

Uzaktan

Akademik Personel –

 

Öğrenme- Öğretme Yaklaşım Yöntem ve Teknikleri

22.11.2022

60 DK

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU

Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşım, Yöntem ve Teknikleri”

Uzaktan

Akademikpersonel-547akademikpersonel

 

Ölçme ve Değerlendirme

04.12.2021- 26.12.2021

80 dk. (2 farklı video kaydı)

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Bilişsel alan hedeflerine göre madde yazma, çoktan seçmeli testler, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık); Kısa cevaplı testler, yazılı sınavlar, performans değerlendirme, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, rubrikler

Uzaktan

586 akademik personel / Tüm akademik personel

Katılımcılara uygulanan anket sonucuna göre memnuniyet düzeyi 75,78 oranındadır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

08.11.2021- 28.11.2021

92 dk. (3 farklı video kaydı)

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Andragoji (yetişkin eğitiminin) ilkeleri, iyi bir eğiticinin özellikleri, öğretim yöntemini seçmeyi etkileyen durumlar,öğretim yöntemleri ve teknikleri (anlatım, soru-cevap); Öğretim yöntemleri (tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, beyin fırtınası, benzetim); Proje tabanlı öğrenme

Uzaktan

853 akademik personel / Tüm akademik personel

Katılımcıların açık uçlu sorularla görüş ve önerileri alınmıştır.

Etkili Uzaktan Eğitim: E-Eğitmenin Rolleri ve Sorumlulukları

02.10.2020

60 dk.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat UZUN

E-eğitmen rol ve sorumlulukları, ders izlencesi oluşturma, uzaktan (senkron/asenkron) eğitim yöntemleri, video yöntemi, etkileşim, buradalık, ödev/etkinlik, geri bildirim.

Uzaktan

792 akademik personel / Tüm akademik personel

 

Sınavlarımızda Geçerlilik ve Güvenirlik

27 Aralık 2018

90 dk.

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Bilişsel alan hedeflerine göre madde yazma, çoktan seçmeli testler, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık); Kısa cevaplı testler, yazılı sınavlar, performans değerlendirme, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, rubrikler

Yüz yüze

29 akademik personel / Tüm akademik personel

 

 

 

Birimler Bazında Düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Faaliyetleri Hakkında Özet Tablo

Eğitim Tarih Süre Eğitimci İçerik Biçim Katılımcı
/Hedef Kitle
Memnuniyet Düzeyi

15.02.2022

60 dk.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin TÜRKOĞLU

Ders verme motivasyonu, etkili iletişim, zaman ve davranış yönetimi ile sorun çözme teknikleri, öğrenme ve öğretme engellerinin ortadan kaldırılması, öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmanın önemi

Uzaktan

38 akademik personel / Güzel Sanatlar Fakültesi akademik personeli

 

Sınıf Yönetimi 01.11.2021 60 dk Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin TÜRKOĞLU Soru sorma ve merakın önemi, öğrenci motivasyonunu sağlamanın yöntemleri, önyargısız iletişimin önemi, sonsuz bir iletişimin önemi, iletişimde beden dili ve önemi, verimli ve etkin zaman yönetimi. Uzaktan 19 akademik personel/Turizm Fakültesi akademik personeli
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 25.02.2021 60 dk Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami KOYUNCU PERCULUS yazılımı üzerindeki uzaktan öğretimde kullanılabilecek test türleri (çoktan tek seçmeli, eşleştirme, açık uçlu, çoktan çok seçmeli, sıralama), sınav oluşturma (sınav talimatları/yönerge/ölçme kuralı, geri bildirim/rapor, soru ağırlıklandırma/rasgele soru) ile uzaktan öğretimde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme (performans değerlendirme, 21. yüzyıl becerileri, uygulama örnekleri). Uzaktan 27 akademik personel/Turizm Fakültesi akademik personeli
Eğitim Teknolojisi ve Turizm Eğitiminde Dijital Araçların Kullanılması 14.10.2020 60 dk Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri URAL (Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) Eğitimde eğitim teknolojileri ve önemi, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını tanıması, web araçlarını kullandıkları uzaktan eğitim sistemine entegre etmesi, sistemi daha etkin kullanabilmeleri ve turizmde son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve teknolojinin eğitimle nasıl bir arada etkin bir şekilde sunulacağı Uzaktan 23 akademik personel/Turizm Fakültesi akademik personeli
Uzaktan Eğitim Sistemi 30.09.2020 90 dk Dr. Öğr. Üyesi̇ Ertuğrul ERGÜN Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi’nin tanıtılması; sistemin işleyişi; Ders, Forum, Sınav sorusu ve Sınav oluşturma; ders içeriklerinin sisteme yüklenmesi; rapor oluşturma. Uzaktan Tüm akademik birimler
Eğitimde Dijital Araçların Etkili Kullanımı

14.07.2020

60 dk.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ

Eğitim teknolojilerinin yararları, dijital araçların etkili ve verimli bir şekilde kullanımı, web 2.0 araçlarının kullanımının uzaktan öğretim sürecinde oluşturacağı avantajlar

Uzaktan

23 akademik personel
/ Güzel Sanatlar Fakültesi akademik personeli

 

Eğitimde Dijital Araçların Etkili Kullanımı

17.06.2020

60 dk.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDİNÇ

Eğitim teknolojilerinin yararları, dijital araçların etkili ve verimli bir şekilde kullanımı, web 2.0 araçlarının kullanımının uzaktan öğretim sürecinde oluşturacağı avantajlar

Uzaktan

40 akademik personel
/Turizm Fakültesi akademik personeli

 

Ölçme ve Değerlendirme

11.07.2019

 

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Bilişsel alan hedeflerine göre madde yazma, çoktan seçmeli testler, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık); Kısa cevaplı testler, yazılı sınavlar, performans değerlendirme, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, rubrikler

Yüz yüze

20 akademik personel
/Turizm Fakültesi ve Dinar UBYO akademik personeli

Katılımcılara eğitim sonunda anket uygulaması yapılmıştır.

Öğretim Teknikleri

25.04.2019

90 dk.

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Andragoji (yetişkin eğitiminin) ilkeleri, iyi bir eğiticinin özellikleri, öğretim yöntemini seçmeyi etkileyen durumlar,öğretim yöntemleri ve teknikleri (anlatım, soru-cevap); Öğretim yöntemleri (tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, beyin fırtınası, benzetim); Proje tabanlı öğrenme

Yüz yüze

22 akademik personel / Mühendislik Fakültesinin akademik personeli

 

Ölçme ve Değerlendirme

18.04.2019

90 dk.

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Bilişsel alan hedeflerine göre madde yazma, çoktan seçmeli testler, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık); Kısa cevaplı testler, yazılı sınavlar, performans değerlendirme, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri, rubrikler

Yüz yüze

45 akademik personel / Mühendislik Fakültesinin akademik personeli

 

Evaluating Writing
(Sınavlarda Yazma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi)

17.04.2019

150 dk.

Tyler SCHARF
Eğitmen

Yazma etkinliklerinin değerlendirilmesinde tutarlılığı sağlamak için göz önünde bulundurulan kriterler üzerinde durulmuş ve örnek yazma kağıtları üzerinde değerlendirme aktiviteleri yapılarak kullanılan yönergelerin ve değerlendirme ölçütlerinin tutarlılığı ölçülmesi

Uzaktan

13 akademik personel
/Yabancı Diller YO akademik personeli

Katılımcılara uygulanan anket sonucuna göre memnuniyet düzeyi % 100’dür.

Program Geliştirme

17.04.2019

120 dk.

Dr. Öğr. Üyesi Koray KASAPOĞLU

Program geliştirme, TYYÇ yeterlikleri, Ders bilgi paketlerinin tanımlanması

Yüz yüze

58 akademik personel / Mühendislik Fakültesinin akademik personeli

 

Etkili Öğretmenlik

28.02.2019

 

Muhammet YILMAZ
Eğitim Uzmanı

 

Yüz yüze

39 akademik personel
/İslami İlimler Fakültesi akademik personeli

Katılımcılarda büyük oranda
memnuniyet sağlanmıştır.

Müzik ve Eğitim

23.11.2018

60 dk.

Doç. Dr. Zafer KURTSLAN

 

Yüz yüze

7 akademik personel
/Devlet Konservatuvarının akademik personeli

Katılımcılar; müzik bilimi
toplantılarının “tematik” olması önerisinde bulunmuş ve memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

 

 

 

Görseller

17 February 2022, Thursday 908 kez görüntülendi